Burgers maken hun buurt

Kernwoorden: burgerinitiatieven, ACTIE-instrument, professionals. 

Titel onderzoek
'Burgers maken hun buurt'

Projectleider
Prof. dr. Bas Denters, Universiteit Twente.

Partners
Enschede, Hengelo, Leiden, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Looptijd
2009 – 2012

Aanleiding
Professionals en beleidsmakers die betrokken zijn bij burgerinitiatieven, krijgen te maken met uiteenlopende vragen en problemen. De rollen die zij vervullen zijn faciliterend, stimulerend en coproducerend. Burgerinitiatieven vragen een aanpak op maat van professionals en beleidsmakers. 

Toelichting  
Voor dit onderzoek is het ACTIE-instrument ontworpen dat professionals laat zien waar ze op moeten letten bij het ondersteunen van bewonersinitiatieven. Dit instrument biedt professionals een praktische handreiking om de juiste keuzes te maken bij het vervullen van hun verschillende rollen. Drie bewonersinitiatieven in Enschede, Hengelo en Leiden vormden de praktijkcasussen in het onderzoek. 

Resultaten  
Het ACTIE-instrument staat voor Animo (motivatie van burgers om hun initiatief gestalte te geven), Contact (verbinding met buurtgenoten en –organisaties), Toerusting (middelen, tijd, geld en vaardigheden van burgers), Inbedding (inrichting van organisaties om initiatieven te ondersteunen) en Empathie (vermogen van professionals en organisaties om zich te verplaatsen in bewoners). Per initiatief moet de professional zich afvragen of de burger gebaat is bij een stimulerende, faciliterende of coproducerende rol.  

Publicaties en Links


Factsheet

 
DEEL: 

Agenda