Leren Participeren

Kernwoorden: Wet maatschappelijke ondersteuning, participatie, vrijwilligerswerk

Titel onderzoek
'Leren participeren; een onderzoeksprogramma over de Wmo'.

Projectleider
Prof. dr. Jan Willem Duyvendak, Universiteit van Amsterdam.

Partners
Utrecht, Zaanstad, Rotterdam, Dordrecht, Leeuwarden, Amersfoort, Amsterdam, Haarlem, Eindhoven, Zwolle en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Looptijd
2009 – 2013

Aanleiding  
De overheid verwacht steeds meer van de eigen kracht van burgers. Dat is merkbaar in zorg en welzijn, waar steeds meer wordt gevraagd van vrijwilligers en mantelzorgers. Bijstandscliënten worden steeds vaker verplicht tot vrijwilligerswerk. De gevolgen van dit beleid voor vrijwilligers en professionals staan centraal in dit onderzoek. 

Toelichting 
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Gemeenten moeten door de Wmo op zoek naar vrijwilligers. Burgers worden gestimuleerd als vrijwilliger deze zorg te verlenen, naast het opzoeken van (informele) zorg in eigen kring wanneer dat nodig is. Voor bijstandscliënten geldt dat hun rechten op werk, scholing en reïntegratie worden vervangen door de plicht tot participatie in het algemeen en arbeidsdeelname in het bijzonder.  

Uitkomsten
De gevolgen van het participatiebeleid voor burgers en professionals zijn niet onomstreden. De vrijblijvendheid van de vrijwillige inzet staat vaak op gespannen voet  met duurzaamheid in de zorg. Ook blijkt dat het succes van vrijwilligerswerk afhangt van de manier waarop vrijwilligers worden gemobiliseerd en ondersteund. 

Publicaties en Links

Factsheet
Factsheet 'Leren participeren'

DOWNLOAD

>
>
>
 
DEEL: 

Agenda