Herstructurering van bedrijventerreinen

Kernwoorden: bedrijventerreinen, herstructurering, gebiedsontwikkeling, leegstand, ruimtelijke kwaliteit.

Titel onderzoek
'Gebiedsontwikkeling: (her)ontwikkeling van werklandschappen'.

Projectleider
Dr. Erwin van der Krabben, Radboud Universiteit Nijmegen.

Partners
Haarlemmermeer, Nijmegen, Rotterdam, Oost NV.

Looptijd
2008 - 2015

Aanleiding
Bedrijventerreinen worden vaak geassocieerd met leegstand, verloedering en verrommeling. In 2008 bracht de Taskforce Herstructurering Bedrijventerreinen het advies voor een grootschalige herstructureringopgaven uit. Inmiddels is meer dan zeven duizend hectare bedrijventerrein geherstructureerd en kan het effect van de herstructurering worden vastgesteld: in hoeverre betalen de miljoenen die zijn geïnvesteerd door nationale, regionale en lokale overheden zich terug? 

Toelichting
In dit onderzoek is, op basis van een database met alle bedrijventerreinen in Nederland, gekeken naar het effect van herstructurering op de groei van de lokale economie (aantal bedrijven, werkgelegenheid, vastgoedwaarden) en op de investeringen van bedrijven gevestigd op de terreinen zelf.

Uitkomsten
De herstructurering van verouderde bedrijventerreinen heeft geen impuls voor de lokale economie opgeleverd. Uit het onderzoek blijkt dat het niet tot de groei van het aantal bedrijven en de werkgelegenheid heeft geleidt. Aan de andere kant zorgt herstructurering wel tot stimulans voor bedrijven om ook te gaan investeren in bedrijventerrein. Er is dus sprake van een zogenaamd vliegwieleffect. Een groot deel van het herstructureringsbudget is geïnvesteerd in de openbare ruimte en het opkopen van panden, terwijl veel bedrijven hier minder belang aan hechten. Het is van belang dat overheden met de bedrijven in gesprek gaan om na te gaan wat zij van belang vinden (ondernemersgerichte benadering) en eerst de vraag en behoeften in beeld brengen, voordat ze beginnen met de herstructurering van terreinen.  

Publicaties en links

Factsheet
Factsheet Herstructurering van bedrijventerreinen

 
DEEL: 

Agenda